Wolmanzouten

Dossier Provincie Flevoland bodemverontreiniging Sidhadorp (Waterwijk) Lelystad

 
buttonStart
buttonNieuws
buttonSidhadorp
ButtonSwhll
buttonPers
buttonlinks
 
 

Mijn andere websites:

buttonGentechvrij
MiepBos
 
 

 

Dossier bodemverontreiniging in het Sidhadorp (Lelystad) van de Provincie Flevoland

Een opsomming van de stukken die zich bevinden in het dossier van de provincie Flevoland over de bodemverontreiniging in een woonwijk in Lelystad die is ontstaan door het uitlogen van geïmpregneerde houten gevels.

Deze bodemverontreiniging is bij de Provincie Flevoland aangemeld door de Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad (SWHLL) op 17-06-2004.
Deze aangifte van SWHLL betreft plm 217 huizen. Daarnaast zijn er nog een groot aantal koopwoningen met dezelfde houten gevels, deze vallen buiten dit dossier.
Meer achtergrond informatie>>

Het volledige dossier is op afspraak in te zien bij de Provincie Flevoland.

Let wel dit dossier gaat alleen over de bodemverontreiniging en wel over het saneren van de vervuiling en voorkomen van toekomstige vervuiling. Het gaat dus niet over het de gevaren van het gewolmaniseerde hout zelf.


Dossiernummer: FL099500130

17-06-2004 Brief van SWHL aan de Provincie, betreft bodemvervuiling in woonwijk.
Melding van SWHL dat er een bodemvervuiling is geconstateerd waarvoor mogelijk een saneringsplicht bestaat.

Bijlagen: actieplan wolmanzouten 2004 deel 2 en 1ste TNO rapport

In het actieplan staat over de onderzoeksresultaten het volgende:

In het onderzoeksrapport (zie bijlage) worden genoemd de volgende aanbevelingen;
Op basis van de getrokken conclusies wordt aanbevolen:

 1. de bewoners aan te raden om direct contact met het gewolmaniseerde hout op de gevels zo veel mogelijk te vermijden;
 2. de bewoners aan te raden het pompwater niet als drinkwater te gebruiken;
 3. contact met het gewolmaniseerde hout op korte termijn onmogelijk te maken;
 4. maatregelen te nemen om verdere beïnvloeding van de bodem te voorkomen;
 5. een nader onderzoek uit te voeren naar de omvang van de verontreiniging in de bodem (grond en grondwater) om de saneringsnoodzaak vast te stellen;
 6. in het kader van dit nader onderzoek een uitgebreide risico-evaluatie te verrichten, teneinde de risico's voor mens en milieu nader in kaart te brengen en te kwantificeren.

17-06-2004 Foto's gemaakt door Provincie, tijdens handhavingsbezoek

Dit handhavingsbezoek is uitgevoerd naar aanleiding van melding van de bodemvervuiling.

13-07-2004 Brief Provincie aan SWHL, betreft melding bodemverontreiniging Sidhadorp (Waterwijk) te Lelystad

In deze brief geeft de provincie de volgende aanwijzing

Aanwijzing:
Op grond van artikel 27 lid 2 van de Wet bodembescherming geven wij de SWHLL de volgende aanwijzing:

 1. Binnen 6 maanden aan te geven wanneer en welke concrete maatregelen zijn en/of worden getroffen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
 2. Binnen 6 maanden aan te geven wanneer en welke maatregelen worden getroffen om de bodemverontreining (grond en grondwater) weg te nemen, uitgaande van volledige verwijdering van alle verontreiniging (tot aan streefwaarde/gebiedseigen bodemkwaliteit);
 3. Binnen 12 maanden een aanvang te maken met de onder 2 en 3 bedoelde maatregelen;
 4. Binnen 6 maanden na afloop van de uitgevoerde maatregelen ons een evaluatieverslag te doen toekomen wat voldoet aan de vereisten van onze Provinciële Milieuverordening (PMV, betreffende deel als bijlage toegevoegd).

Indien de SWHLL de aanwijzing niet of niet tijdig opvolgt dan zullen wij bestuursrechterlijk handhaving en/of inzet van het bevelsinstrumentarium van de Wet bodembescherming in overweging nemen.

13-07-2004 Brief Provincie aan Gemeente Lelystad, betreft melding bodemverontreiniging.
Naast de afschrift van het besluit van de provincie (zie hierboven) bevat de brief de volgende zin:
"Wij willen u vooral wijzen op de potentiële risico's die bestaan ten aanzien van het contact met het toegepaste gewolmaniseerde hout en de aangetroffen bodemverontreiniging".

13-07-2004 Brief Provincie aan VROM-inspectie Regio Noord-West
Afschrift van de aanwijzing van de Provincie aan SWHLL.

24-09-2004 Brief SWHLL aan de provincie.
Uitleg van SWHLL over de genomen initiatieven mbt informatie over de gevaren richting de bewoners, en vervolgonderzoeken die zijn verricht (GGD en TNO). Tevens een lijst van de adressen van particuliere woningen.

Commentaar Miep, aan de Steunpunt Wolmanzouten Sidhadorp is altijd door SWHLL geweigerd een lijst van particuliere eigenaren te geven uit privacy redenen, dat is natuurlijk te billijken. Maar aan de Provincie verschaft SWHLL naast de kopers die rechtstreeks van SWHLL hun huis gekocht hebben ook de adressen van diegenen die hun huis rechtstreeks van Heilijgers Bouw (BAM) hebben gekocht en die dus geen enkele relatie met SWHLL hebben. Ja is dat nu omgaan met privacy.

02-02-2005 Brief SWHLL aan Provincie Flevoland, plan van aanpak bodemverontreiniging
Volgens SWHLL valt na vervolgonderzoeken, de bodemverontreiniging wel mee en ze doen het volgende beroep op de provincie:
Wij doen hierbij een beroep op redelijkheid om enige coulance te betrachten. Ik vrees namelijk dat wij hier een tipje van de ijsberg hebben laten zien, en dat als u ons zou verplichten deze (minimaal verspreide en niet schadelijk voor de gezondheid) verontreiniging zou laten opruimen, dat tevens voor u in zou kunnen houden dat een inventarisatie van de verspreiding van dit bouwmateriaal in de provincie en de gevolgen daarvan op zijn plaats zou zijn.
Wij stellen voor om de bodem niet te saneren en de gevels te laten voor wat ze zijn.

Tevens omdat de feitelijke onderbouwing niet op papier staat vraagt SWHLL uitstel tot 1 maart.

Commentaar Miep: Lijkt het erop dat SWHLL nu de Provincie dreigt? Met de conclusies dat het allemaal wel mee valt ben ik het natuurlijk niet eens, zie mijn commentaar op de diverse onderzoekingen zoals die op deze site zijn te vinden.
SWHLL maakt nu wel een hele ommezwaai. En niets doen is totaal in strijd met hun eigen actieplan van 17-06-2004.

07-02-2005 Brief SWHLL aan Provincie Flevoland, betreft plan van aanpak bodemverontreiniging
Onderbouwing van de SWHLL voor het verzoek geen saneringsplicht op te leggen.
Citaat:
Uit de analyse blijkt dat de te verwachten hoeveelheid grond waar normen worden overschreden bij ca 40 woningen optreed en dat de hoeveelheid te saneren grond bij die woningen varieert van een kwart tot driekwart m3. De totale hoeveelheid grond ligt dan op ruim 20m3 .Gezien de wijde verspreiding van het bouwmateriaal in vele tuinen in Nederland doen wij een beroep op het redelijkheidsbeginsel om geen saneringsplicht op te leggen.

05-04-2005 Brief Provincie Flevoland aan SWHLL, betreft afspraken aanpak bodemverontreiniging.
Hierin refereert de provincie aan een overleg van 23-03-2005 tussen de provincie en SWHLL. In dit overleg is gesproken over de aanwijzing en dat de aangeleverde rapporten en brieven van SWHLL onvoldoende duidelijkheid verschaffen en daarbij bovendien termijnen zijn verstreken.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Tijdens het overleg zijn hierover de volgene afspraken gemaakt:

 • Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad vraagt direct na ontvangst van deze brief uitstel aan van de termijnen genoemd in ons besluit met kenmerk MB/04.040775/L van 15 juli 2004:
 • Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad levert aan ons binnen 6 weken na verzending van deze brief een volledige kostenraming voor het saneren van de bodem op grond waarvan wij kunnen besluiten of volledige verwijdering van de bodemverontreiniging redelijkerwijs kan worden gevergd;
 • Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad levert aan ons binnen 6 weken na verzending van deze brief een concreet plan waarin maatregelen ten aanzien van de bron alsmede de termijnen waarbinnen die maatregelen worrden getroffen zijn opgenomen. Wij zullen dit plan beoordelen.
  Wij wijzen u er op dat het niet of onvoldoende nakomen van deze afspraken automatisch inhoud dat wij ons besluit bestuursrechtelijk gaan handhaven.

06-04-2005 Brief SWHLL aan Provincie Lelystad, aanvraag uitstel
SWHLL vraagt uistel tot 17-05-2005

19-04-2005 Brief Provincie Flevoland aan SWHL, ontvangst bevesting brief SWHLL

26-04-2005 Brief Provincie Flevoland aan SWHL, antwoord op verzoek aanvraag uitstel
De provincie geeft SWHLL alleen op de punten 1 en 2 van het aanwijzingsbesluit (aan te geven hoe) uitstel tot 17 mei 2005, op punt 3 het daadwerkelijk beginnen dus niet.

26-04-2005 Brief Provincie Flevoland aan VROM-Inspectie Regio Noord-West, afschrift verleende uistel.
26-04-2005 Brief Provincie Flevoland aan Gemeente Lelystad, afschrift verleende uistel.

13-05-2005 Brief SWHLL aan Provincie Flevoland, indiening plan van aanpak.
SWHLL dient als bijlage een indicatieve kostenraming met baten- en lastenanalyse bodemsanering Sidhadorp in. De sanering van de bodem zou ruim euro 100.000 kosten. Zij geven aan dat bodemsanering puur op milieu aspecten niet de voorkeur heeft. Sanering heeft een hogere milieubelasting dan niets doen. Dat komt met name door het energieverbruik van transport en reiniging van de vervuilde grond.
Commentaar Miep: ja over veiligheid, gezondheidsrisico's en gezondheidsrisico's bij brand wordt al niet meer gesproken, zodra het een geldkwestie wordt.

Tevens een heel verhaal over uitloging van oud hout dat dat wel zo meevallen, en dat allemaal naar aanleiding van een email van Stichting Houtresearch. Al eerder heb ik aangegeven dat als je deze email goed leest je deze conclusies niet kunt trekken. Hier nogmaals mijn commentaar: :

Er zou geen gif meer uit het hout vrijkomen.

Uit het eerste onderzoek dat TNO in het Sidhadorp heeft verricht, blijkt dat als men met een hogedrukspuit op de gewolmaniseerde gevels spuit, er een enorme hoeveelheid gif uit de gevel komt, die in de bodem sijpelt, dus zelfs nu na vijftien jaar is dit een enorm verontrustend resultaat.

Ook heeft het TNO-onderzoek uitgewezen dat betreffend gewolmaniseerd hout aan de woningen met elke regenbui (licht reinigen) en elke plensbui (intensief reinigen) mee, zelfs na 15 jaar nog, het regenwater dat langs de gevels loopt wordt vergiftigd met arseen (arseenzuur) resp. chroom (chroomtrioxide) tot maar liefst 29 resp. 32 maal de interventiewaarde.

Dat de heer Homan van Stichting Hout Research dus zonder uitgebreid onderzoek (hij zegt zelf dat naar uitloging uit gewolmaniseerde gevels nog nooit onderzoek is gedaan) beweert dat de gevel zo verouderd is dat er geen gif meer uitkomt, is natte  vingerwerk.

Letterlijk citaat uit de correspondentie met de heer Homan: "Er zijn ons geen resultaten bekend van zeer langdurige uitloogproeven op verduurzaamd hout in weer en wind. De verwachting is dat de uitloging hiervan zeer gering is na 20 jaar. Maar ik heb hiervoor geen cijfermatig bewijs."
Om hieruit nu de conclusie te trekken dat er daadwerkelijk geen of zeer geringe uitloging plaatsvindt is natuurlijk onzin, temeer daar praktijk proeven door TNO weliswaar met een hoge drukspuit op onze gevels wel anders heeft uitgewezen.

Hopelijk gaat de Provincie niet akkoord met de bewijsvoering die aangedragen is door SWHLL en gebaseerd is op verwachtingen van de heer Homan, terwijl hij zelf zegt dat hem geen proeven bekend zij en niet cijfermatig kan onderbouwen.

24-05-2005 Brief Provincie Flevoland aan SHWL, ontvangstbevestiging plan van aanpak.

xx-05-2005 rapport van Hickson Garantor, auteur dhr Homan van Stichting Hout Research (SHR)
De inhoud van dit rapport is ons nog onbekend.

21-10-2005 brief Provincie Flevoland aan SWHLL
- geen saneringsplicht bodem
- wel maatregelen nemen tegen verdere vervuiling
SWHLL moet nu binnen 8 weken met een plan komen en binnen 16 weken tot uitvoering overgaan.
Zie verder betreffende brief.

03-11-2005 brief provincie flevoland aan huiseigenaren

Wordt vervolgd, het wachten is op stappen die Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad nu gaat ondernemen.

16-12-2005 Plan van SWHLL ter voorkoming van verdere bodemverontreinging
Op 16-12-2005 heeft de provincie het plan van SWHLL ontvangen. SWHLL is niet van plan de houten gevels te vervangen, maar wil maar een beperkt aantal gevels met een waterafstotend middel behandelen.

10-01-2006 Provencie Flevoland stelt aanvullende vragen aan SWHLL
De provincie heeft geconcludeerd dat het plan nog incompleet is en heeft de volgende 3 vragen gesteld.

 • Planning ontbreekt (wanneer start, wanneer klaar) .
 • Moet deze behandeling om de zoveel tijd worden herhaald.
 • Overzicht van woningen waarvan de Stichting eigenaar is.

De Stichting heeft 4 weken de tijd om het plan aan te vullen.

08-02-2006 Bericht van de Provincie dat binnenkort beslissing in SWHLL dossier valt.
Van de provincie kregen we de volgende mededeling: " Plan van Aanpak. Wij hebben op 16 januari 2006 aan u het plan van aanpak per e-mail verzonden. Op dat moment was het plan nog niet compleet en hebben wij de Stichting gevraagd om aanvullingen. Inmiddels hebben wij van de Stichting de gevraagde aanvullingen ontvangen. Op dit moment zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) het plan en de bijbehorende aanvullingen aan het beoordelen. Wij verwachten deze week een besluit van GS. Zodra het besluit bekend is, zullen wij u hierover schriftelijk informeren en de bijbehorende stukken aan u toezenden."

 

Wordt vervolgd, zodra SWHLL het plan heeft aangevuld, neemt de provincie een besluit.

 

email: info@wolmanzouten.nl

      disclaimer