Wolmanzouten

Nieuws, informatie

 
buttonStart
buttonNieuws
buttonSidhadorp
ButtonSwhll
buttonPers
buttonlinks
 
 

Mijn andere websites:

buttonGentechvrij
MiepBos
 
 

 

 

Laatste nieuws:

Er is een manier om chemisch afval milieuvriendelijk te verwerken. Zolang het afval maar niet in het water heeft gelegen, kan het milieuvriendelijk worden verwerkt via de NULOPTIE. KERNGEGEVENS.

25 januari 2013: Inspreektekst voor 29 januari 2013, Stadhuis, Lelystad.

De as van o.a. kankerverwekkend gewolmaniseerde hout, verbrand als “Biomassa” (dat hout, met daarin hoogproblematisch afval van bedrijven, dat tal van toepassingen kent, zoals in houten schuttingen, speeltoestellen en gevelbekleding) wordt weer in beton en asfalt verwerkt. * Door dit sloophout als biomassa mee bij te stoken in de kolengestookte elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom betekent dat, dat deze miljoenen kilogrammen goed in water oplosbaar arseen en chroom VI òf in het vliegas achterblijven en door toevoeging aan cement, asfalt, stenen en e.d. in bouwmaterialen verder diffuus worden verspreid, met alle rampzalige gevolgen van dien. Zware metalen kun je immers niet verbranden en zijn over een miljoen jaar nog even giftig en gevaarlijk. En die òf via de schoorsteen diffuus verspreid over de omgeving worden uitgestoten dat vervolgens weer met neerslag mee over de mensen, dieren, groente, fruit e.d. wordt verspreid waarna het in de bodem in oppervlaktewater terechtkomt.  Als dat bouwmateriaal wordt gesloopt op een bedrijventerrein, en opnieuw gebruikt dan komen de giftige stoffen zoals arseen, Chroom VI en koper** weer vrij in water, lucht en bodem en tevens weer in de nieuwe gerecyclede “schone” bouwmaterialen. Terwijl giftige stoffen via de lucht niet meer geloosd mogen worden (uitspraak Europese Hof, 1999, Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999.)

En zo'n soort bedrijventerrein milieucategorie 5 (de zwaarste categorie in giftigheid), wil men realiseren in de haven van Lelystad. De naam is Flevokust. Daar wil men ook vis gaan kweken!

Wij als burgers van Lelystad, wensen deze lucht niet in te ademen. Ook de arbeiders die deze stoffen moeten verwerken willen gezond blijven.“Lelystad geeft lucht?” de slogan moet luiden: “Laat Lelystad niet stikken!”

* https://sites.google.com/site/hpolie2/

Er is een manier om chemisch afval milieuvriendelijk te verwerken. Zolang het afval maar niet in het water heeft gelegen, kan het milieuvriendelijk worden verwerkt via de NULOPTIE. KERNGEGEVENS.

** Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten:

- 374 g/l arseenzuur.
- 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).
- 188 g/l koper II oxide.

Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:

- arseenzuur (arseen) is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht
- chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht

Deze zwartelijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien van stofeigenschappen, zoals giftigheid. waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit . afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen.
Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. Arseenzuur en chroomtrioxide lossen goed op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen.

- via de lucht (ademhaling)
- via de huid (aanraking)
- via het maagdarmkanaal (besmette voeding)

•  en zijn daarom levensgevaarlijk. Asbest is een bagatel vergeleken met deze stoffen. Enkel en alleen in Nederland al wordt jaarlijks via het gebrekkige product: geïmpregneerd hout. zo. n 300.000 kg. arseenzuur en zo. n 600.000 kg. chroomtrioxide op een ongecontroleerde manier diffuus in de compartimenten water , bodem en lucht gebracht.

http://www.wolmanzouten.nl/

26 mei 2009: Het hoger beroep van de heer B.F.P. Heijmen vs. Minister Donner inzake het geimpregneerde hout op de EBS-Online (Evangelische Basisschool) te Eindhoven heeft hij gewonnen! Lees hier meer. Lees ook de uitspraak van de Raad van State.

29-08-2008 Wat is uiteindelijk het resultaat van al onze inspanningen voor wat betreft onze houten gevels, lees hier.

27-08-2008 Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet van rechter nieuw besluit nemen.

5-01-2008 Het KOMO-keur garandeert veel gifstoffen zie ook Nujij.nl

3-01-2008 Video van Petitie tegen geimpregneerde speeltoestellen.

28-12-2007 Het hout van de speelplaats in Tilburg, "Het avonturenpad" dat als voorbeeld van www.buurtlink.nl in de Volkskrant heeft gestaan is gelukkig oké! Hulde aan degene, die dit initiatief voor elkaar heeft gekregen!

28-12-2007 Zwaar chemisch afval wordt gedumpt in hout.

De Stentor publiceerde het bericht over het gif uit China en M. Bos vond dat daar wel een vergelijking te vinden is, die behoorlijk mank loopt. Meten met 2 maten heet dat.

Verschenen op 23 augustus 2007

D. de Jong van het CTB nam een zeer verstrekkende, ongeoorloofde beslissing.

2007-09-23 Het Echte Nieuws Dat is nu bewezen omdat het hoofd van het CTB, Ir. Drs. J.M.C. Dirven, op 28 januari 1992 al heeft beslist dat in het milieu brengen van arseenhoudende (en chroom VI) houdende stoffen in strijd is met artikel 3 van de Bestrijdingsmiddelenwet en toen al wettelijk verboden was.

Zwart gemaakte namen uit beoordeling CTB achterhaald

2007-09-22 Het Echte Nieuws Deze mensen weten het al bijna 10 jaar en zwijgen nog steeds over de gevaren van geïmpregneerd hout.

2007-07-31 Dringende boodschap aan minister Donner vanwege gif in kinderspeeltoestellen, dat daar al decenia in wordt geperst.

2007-07-31 BEWIJS: Hans Alders èn gemeenten wisten van milieugevaar en negeerden bewust klokkenluider van Rooij

2007-07-28 BEWIJS RIVM: Risico carcinogene effecten van geïmpregneerde speeltoestellen boven MTR .

Nieuwe editie Het Echte Nieuws :

Kinderen die spelen op geïmpregneerde houten speeltoestellen worden blootgesteld aan concentraties van stoffen die boven de MTR (maximaal toelaatbare waarde) liggen; het zijn stoffen die carcinogene effecten hebben.

Dat staat vermeld in RAPPORT 609021030/2004: "Handhaving door de VROM-Inspectie gericht op gezondheid in het kader van VROM beleid".

2007-07-21 De houthandel misleidt de consument met KEMA- en KOMO keur. Komo-keur zegt niets over gezondheidsrisico's en het Kema-keur zegt niets over chemische veiligheid. Echt veilig hout, is hout dat niet geïmpregneerd is, maar toch goed blijft in de buitenlucht, zoals b.v. kastanje hout.

Dat staat vermeld in RAPPORT 609021030/2004: "Handhaving door de VROM-Inspectie gericht op gezondheid in het kader van VROM beleid".

06-06-2006 Vrijheid van meningsuiting???
Vanwege een vonnis van de rechtbank van s-Hertogenbosch zijn een aantal webpagina's waarnaar we doorlinken verwijderd. Tevens hebben we op onze site de naam van een van de betrokkenen op zijn verzoek verwijderd. Onze excuses voor het ongemak, kapotte links zullen we zsm herstellen. Voor meer informatie zie de inhoud van het vonnis.

19-03-2006 Bezwaar aangetekend tegen besluit Provincie Flevoland in dossier SWHLL
Op 3-3-2006 heeft de provincie ons op de hoogte gesteld over haar besluit in het dossier SWHLL zie brief 3-3-2006 . We hebben meteen inzage gevraagd in het volledige dossier. Maar helaas door verbouwingswerkzaamheden, digitalisering van dossiers, is betreffend dossier zoek geraakt bij de provincie. De beslissing blijkt reeds op 9 februari genomen te zijn. Ter voorkoming dat de bezwaartermijn van 6 weken zou verstrijken, hebben we meteen een bezwaarschrift ingediend. Nadere informatie en inhoud van bezwaarschrift volgt zeer binnenkort.

15-03-2006 Eindelijk antwoord van de Gemeente in dossier verdachte speeltoestellen/straatmeubilair>
De gemeente heeft navraag gedaan en volgens de leverancier van het hout voor de -picknickset- is het gebruikte middel Tanalith E 3485. Dit middel is helaas wettelijk toegestaan en valt de Gemeente juridisch niets te verwijten. Voor onze bezwaren tegen Tanalith E 3485 zie: Is met Tanalith E 3485 geïmpregneerd hout wel veilig?

 

03-03-2006 Provincie akkoord met voorstel SWHLL ter verdere voorkoming uitloging wolmanzouten
De provincie is akkoord gegaan met het plan van aanpak van SWHLL om maar een beperkt aantal gevels te behandelen met het op nanotechnologie gebaseerde middel Woodcare. Meer info in bodemdossier SWHLL

22-02-2006 Dossier Verdachte speeltoestellen / straatmeubilair in Lelystad>
In oktober hadden we bij de gemeente de vraag neergelegd "met welk impregeneermiddel is een op een schoolplein geplaatste picknickset geimpregneerd". De gemeente zou dit onderzoeken en gaf aan dat wegens personeelskrapte de beantwoording even kon duren. Dit kunnen we begrijpen maar na 4 maanden nog geen reactie is wel erg lang. Daarom hebben we nogmaals het verzoek herhaald.

20-02-2006 In de biomassacentrale Lelystad wordt geïmpregneerd afvalhout verstookt.
In de biomassacentrale zou oorspronkelijk hout uit speciale productiebossen worden verstookt. Dat bleek te duur te zijn. Nu wordt er allerlei hout (komt in snippers binnen) verstookt, waarvan de herkomst dubieus is. Bij een rondleiding in de centrale deelde de betreffende medewerker lachend mede dat het toch vreemd is dat er zoveel spijkers tegenwoordig in de bossen groeien. Geïmpregneerd hout is niet van ander afvalhout te onderscheiden. Bij verbranding geeft dit allerlei risico's voor de omwonenden. xxxxxxxxxxj heeft diverse fracties in de gemeenteraad van Lelystad daarvan op de hoogte gesteld.
Dit zelfde probleem bestaat ook bij biomassacentrales en electriciteitscentrales in andere plaatsen o.a Nijmegen.

08-02-2006 Bericht van de Provincie dat binnenkort beslissing in SWHLL bodem dossier valt.
Van de provincie kregen we de volgende mededeling: " Plan van Aanpak. Wij hebben op 16 januari 2006 aan u het plan van aanpak per e-mail verzonden. Op dat moment was het plan nog niet compleet en hebben wij de Stichting gevraagd om aanvullingen. Inmiddels hebben wij van de Stichting de gevraagde aanvullingen ontvangen. Op dit moment zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) het plan en de bijbehorende aanvullingen aan het beoordelen. Wij verwachten deze week een besluit van GS. Zodra het besluit bekend is, zullen wij u hierover schriftelijk informeren en de bijbehorende stukken aan u toezenden."

06-02-2006 Twijfel over het op nanotechnologie gebaseerde middel WoodCare .
Tegen verdere uitloging van het gewolmaniseerd hout wil SWHLL de gevels behandelen met het middel WoodCare.
Nadere informatie levert het volgende beeld op:
- Fabrikant beveelt zelf dit middel voor dit doel niet aan, maar een waterdicht middel
- Een nederlandse verfhandel neemt het uit het assortiment daar werkingsduur tegenvalt.
- Nederlandse handleiding niet in overeenstemming met de officiële Duitse en Franse handleiding. Met name waar sprake is van geïmpregneerd hout, het lijkt wel of dit toegeschreven is naar de situatie in de Waterwijk in Lelystad.
- Nederlandse importeur zegt dat het geheel gifvrij is. Ja dat is natuurlijk onzin, er bestaat nog geen buitenverf die geheel gifvrij is. Zie verder maar de safety sheet.
We hebben de Provincie erop gewezen dat het ons verbaast dat zij geen aanvullende vragen over de effectiviteit van dit middel hebben gesteld en ze verwezen daar de directeur (dhr Donders) van de fabrikant (Böhme).

01-02-2006 Wieteke van Dort en Miep Bos, bevlogen kunstenaars
Interview in het blad "Genoeg". In dit artikel komt natuurlijk ook de gevaren van met wolmanzout geïmpregneerd hout ter sprake.

10-01-2006 Provencie Flevoland stelt aanvullende vragen aan SWHLL
De provincie had aan SWHLL (Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad) gevraagd met een plan te komen waarin aangegeven staat hoe SWHLL verdere bodemverontreiniging door uitloging van de met wolmanzout geimpregneerde gevels zou voorkomen. SWHLL is niet van plan de houtengevels te vervangen, maar wil maar een beperkt aantal gevels met een waterafstotend middel behandelen. De provincie heeft dit plan ontvangen, maar geconcludeerd dat dit nog incompleet is en heeft de volgende 3 vragen gesteld.

 • Planning ontbreekt (wanneer start, wanneer klaar) .
 • Moet deze behandeling om de zoveel tijd worden herhaald.
 • Overzicht van woningen waarvan de Stichting eigenaar is.

De Stichting heeft 4 weken de tijd om het plan aan te vullen.

Zie verder bodemdossier SWHLL

 

06-01-2006 'Arsenicum zal milieu nog jaren bedreigen'
Onderzoekers van de universiteit van Miami, de universiteit van Florida en Florida International University in de Verenigde Staten stellen na onderzoek naar het uitlogen van arseen uit CCA-hout in een vloer en in gesimuleerde stortplaatsen, dat arsenicum afkomstig uit verduurzaamd hout het milieu nog tientallen jaren zal bedreigen (Cobouw, 6 januari).

H. Solo-Gabriele en T.G. Townsend vergeleken een jaar lang een vloer van CCA-hout (onder hoge druk verduurzaamd met chroom, koper en arseen) met een vloer van onbehandeld hout. De resultaten werden in december bekendgemaakt. Het regenwater van de eerste vloer bleek honderd maal zoveel arsenicum te bevatten als van de tweede. Het zand onder de vloer van CCA-hout was bovendien sterk verontreinigd. Het gehalte aan arsenicum bleek tien tot dertig maal zo hoog als de normale achtergrondwaarde. "De uitloging per jaar is gering, maar de gevolgen kunnen groot zijn, vanwege de hoge concentratie van arseen in het hout", aldus Solo-Gabriele.

Speelmiddelen
De onderzoekers hebben ook bekeken wat de gevolgen zijn van het storten van CCA-hout op stortplaatsen. Voor 2000 is reeds 20 tot 50 ton arseen uit stortplaatsen in Florida weggelekt. Tot 2040 komt daar nog tussen 350 en 850 ton bij. "Het arseen in het grondwater onder deze stortplaatsen kan in de toekomst een groot probleem worden", stelt J. Schert, directeur van het Florida Center for Solid and Hazardous Waste Management. Gouverneur J. Bush wilde in 2001 een eind maken aan het gebruik van arseen in hout. De bodem onder speelplaatsen met houten speelmiddelen in Florida bleek tot vier maal zoveel arseen te bevatten als toegestaan.
zie verder het artikel in Cobouw

14-12-2005 EU akkoord over terugdringen van chemicaliën
De EU-landen hebben een akoord bereikt over een richtlijn die het gebruik van gevaarlijke stoffen moet terugdringen. Deze zogenoemde Reach-richtlijn verplicht bedrijven chemicaliën die zij in hun producten verwerken te testen op hun effecten voor de gezondheid en het milieu.
Wordt dan eindelijk de omissies in de nederlandse wetgeving aangepast?

13-12-2005 Palenberg Hoornse plas is duur chemisch afval
De sloop van de Palenberg, de populaire speelattractie bij de Hoornse Plas, jaagt het Meerschap Paterswolde flink op kosten. De circa vijfduizend gewolmaniseerde palen worden als chemisch afval beschouwd.
Het algemeen bestuur van het Meerschap is een onderzoek gestart naar de mogelijk vervuilde bodem onder de Palenberg.
(bron Dagblad van het Noorden)

13-12-2005 Huurderbijeenkomst SWHLL waarbij brandweer is uitgenodigd.
SWHLL organiseert voor haar huurders een voorlichtingsavond over de gewolmaniseerde gevels, hier zal ook de brandweer een toelichting geven.

07-12-2005 Ontmanteling van het geheim van het hout.
In de bestrijdingsmiddelen wetgeving zit een aantal tekortkomingen, waardoor het mogelijk is dat er bij toelating van bestrijdingsmiddelen geen toetsing op de gebruiks en afvalfase plaatsvindt. Het is aan de politiek om deze weeffout in de wetgeving aan te passen.


07-12-2005 Lezing van Wieteke van Dort over "Het Geheim van het Hout"
Op 7 december 2005 om 20.00 uur zal Wieteke Moody- van Dort in de Bibliotheek van Lelystad een lezing geven over "Het Geheim van het Hout"

Tevens is er dan twee maanden lang een groepsexpositie in de bilbliotheeek van Lelystad rondom het zelfde thema.

Deelnemende kunstenaars

 • Miep Bos
 • Wieteke Moody- van Dort
 • Iet Eijbersen
 • Yoko Kobayashi
 • Ellen Meijer
 • Karel Loman
 • Emiel Stevenhagen

meer informatie over deze expositie en lezing>>

Yoko Kobayashi, circular saws


22-11-2005 Gifgevels Sidhadorp krijgen speciale laag
Artikel in de Stadkrant Lelystad, strekking is gelijk aan het stukje in de Stentor "Extra beits op gevels Sidhadorp"

17-11-2005 Extra beits op gevels Sidhadorp
De Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad, wil 13 gevels voorzien van een waterwerende beits om verder uitlogen van arseen en chroom (wolmanzout) te voorkomen, aldus een artikel in de Stentor. Deze informatie komt overeen met wat al in de -huurdersinfo- op 1-11 is vermeld.

03-11-2005 Antwoord Provincie Flevoland op aangifte bodemverontreiniging Donaustraat 170
Meermalen was er al contact met de Provincie geweest over deze aangifte, het antwoord kwam dan ook niet als een verrassing. Men koppelt deze aangifte aan het dossier van SWHLL, en wil dit dossier eerst afhandelen.
Nieuw is nu wel dat de provincie nu ook eindelijk de andere huiseigenaren op de hoogte heeft gesteld. Bovendien staat in deze brief dat de gemeente Lelystad aangegeven heeft: dat zij geen actie van enige betekenis kan ondernemen. We wachten eerst maar de reactie van de gemeente Lelystad zelf af. Meer informatie over dossier Donaustraat 170>

01-11-2005 SWHLL wil maar 13 (kop) gevels ter voorkoming van verdere uitloging aanpakken.
Volgens de huurdersinfo van SWHLL worden waarschijnlijk de eindgevels van 13 hoekwoningen met een middel behandeld zodat ze waterafstotend worden en de wolmanzouten er niet uit kunnen. Ben benieuwd wat voor onderzoek ze nu weer laten uitvoeren om dit aan te tonen. En bij de andere 200 woningen blijft de bodemverontreiniging gewoon doorgaan.
Positief is dat ze reiniging met een hogedrukspuit niet toestaan, en dat ze de brandweer uitnodigen op een informatie avond. Maar wederom geldt hier waarom geven de gemeente en brandweer geen informatie aan de andere huiseigenaren en vooral ook aan de omwonenden, deze zijn helemaal niet op de hoogte van de gevaren. .

25-10-2005 LLINK het vergeten verhaal van Jan Juffermans
LLINK de kleinste omroep met de grootste idealen, heeft in haar rubriek vergeten verhalen een verhaal van Jan Juffermans geplaatst over het giftig hout in de achtertuin. Stem je ook op dit verhaal???

21-10-2005 Brief Provincie Flevoland inzake bodemvervuiling door uitloging geïmpregneerd hout aan SWHLL !!!!!!!!
- geen bodem saneringsplicht.
- wel maatregelen nemen ter voorkoming verdere vervuiling.
Op dit punt overtreedt Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad (SWHLL) het aanwijzingsbesluit. SWHLL moet nu binnen 8 weken met een plan komen en binnen 16 weken tot uitvoering overgaan.

Komen we dan eindelijk van deze gevaarlijke gevels af??? Of gaat SWHLL weer proberen eronderuit te komen?? Men kan die energie beter richten op het vervangen van deze gevels en het zoeken naar de financiële middelen daarvoor, in plaats van dit probleem steeds te proberen te bagatelliseren.

19-10-2005 Verdachte speeltoestellen in Lelystad
Alles wijst erop dat een pas geplaatst speeltoestel op een schoolplein ge-impregneerd is met verboden middelen (wolmanzouten of creosoot olie). Ik ben nu al 3 maanden bezig om te achterhalen welk impregneermiddel is gebruikt. Voor meer informatie zie bovenstaande link.

10-10-2005 Brief aan B&W over risico's bij brand aan de gewolmaniseerd gevels
Al een jaar lang wordt er over gesproken dat de brandweer de potentiële risico's van brand aan de houten gevels in het Sidhadorp in kaart brengt. Tot nu toe hebben we hier niets van vernomen. Er heeft nog steeds geen enige vorm van communicatie vanuit de Gemeente plaatsgevonden naar bewoners en omwonenden om hen op de risico's te wijzen. Daarom heb ik zelf maar een brief aan de gemeente gestuurd.

3 oktober 2005 nieuwe aangifte bodemverontreining tgv uitloging wolmanzouten in Lelystad
Het blijkt dat ook de kopers, waarvan de provincie al op 24-09-2004 de adressen had ontvangen (zie dossier bodemvervuiling SWHLL), maar verder geen enkele actie had ondernomen, verplicht zijn zelf de bodemvervuiling te melden. Heb ik dan ook prompt gedaan.

Voor meer informatie zie dossier Donaustraat 170, Lelystad>

28-09-2005 Correspondentie met de Provincie Flevoland inzake bodemverontreiniging.
Naar aanleiding van vragen van mijn kant aan de Provincie. In de trant van welke maatregelen neemt de Provincie nu de aanwijzing van 17-06-2004 (zie dossier bodemvervuiling SWHLL) niet opgevolgd is, kreeg ik het volgende antwoord:

"U ontvangt volgende week een brief van de provincie. In deze brief kunt u lezen of de provincie maatregelen vraagt aan de woningbouwvereniging op grond van de Wet bodembescherming. Daarnaast overlegt de provincie met de gemeente Lelystad of op basis van bouw- en woningregelgeving, waarvoor de gemeente de controlerende instantie is, opgetreden kan worden tegen de houten gewolmaniseerde gevelplaten"

Lijkt er nu op dat er eindelijk iets gebeurt!

02-09-2005 PRODUKTIE KANKERVERWEKKEND HOUT GAAT GEWOON DOOR
Ondanks een europees verbod gaat de produktie van met arsenicum geïmpregneerd hout gewoon door. Hoewel staatssecretaris Van Geel al anderhalf jaar geleden, in het staatsblad nog wel, maatregelen heeft aangekondigd. VROM hult zich in een ijzig stilzwijgen. Aldus Pamela Hemelrijk.

04-07-2005 Dossier bodemvervuiling Sidhadorp (Waterwijk) Lelystad van de Provincie Flevoland

Een jaar geleden al aanwijzing van Provincie Flevoland aan de St Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad.
Naar nu pas blijkt is reeds op 17-06-2004 een aanwijzing door de Provincie Flevoland gegeven.

Aanwijzing:
Op grond van artikel 27 lid 2 van de Wet bodembescherming geven wij de SWHLL de volgende aanwijzing:

 1. Binnen 6 maanden aan te geven wanneer en welke concrete maatregelen zijn en/of worden getroffen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
 2. Binnen 6 maanden aan te geven wanneer en welke maatregelen worden getroffen om de bodemverontreining (grond en grondwater) weg te nemen, uitgaande van volledige verwijdering van alle verontreiniging (tot aan streefwaarde/gebiedseigen bodemkwaliteit);
 3. Binnen 12 maanden een aanvang te maken met de onder 2 en 3 bedoelde maatregelen;
 4. Binnen 6 maanden na afloop van de uitgevoerde maatregelen ons een evaluatieverslag te doen toekomen wat voldoet aan de vereisten van onze Provinciële Milieuverordening (PMV, betreffende deel als bijlage toegevoegd).

Indien de SWHLL de aanwijzing niet of niet tijdig opvolgt dan zullen wij bestuursrechterlijk handhaving en/of inzet van het bevelsinstrumentarium van de Wet bodembescherming in overweging nemen.

Inhoudsopgave dossier Provincie Flevoland bodemvervuiling Sidhadorp >>


 

Nieuwsarchief geïmpregneerd hout>>

 

email: info@wolmanzouten.nl

      disclaimer