Wolmanzouten

Schaliegasvrij.

 
buttonStart
buttonNieuws
buttonSidhadorp
ButtonSwhll
buttonPers
buttonlinks
 
 

Mijn andere websites:

buttonGentechvrij
MiepBos
 
 

 

.

Ga naar de handtekeningenlijst (Pdf).


Gedeputeerde Staten van Flevoland

Postbus 55

8200 AB te Lelystad


Zienswijze

 

Lelystad, 14 oktober 2014.

 

Geachte Gedeputeerde Statenleden van de provincie Flevoland,

Wij, ondergetekenden, inwoners van Flevoland zijn tegen het Ontwerp Tweede wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012, zoals het op het ogenblik gepresenteerd wordt.

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig de Inspraakverordening Flevoland 2006 het volgende bekend:

Op 12 augustus 2014 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp van de Tweede wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012) vastgesteld. Deze wijziging omvat het volgende:

Het toevoegen van regels met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen ten aanzien van de opsporing en winning van onconventionele delfstoffen (o.a. schaliegas).

Het verwerken van beleidswijzigingen in de VFL 2012. In 2013 hebben Provinciale Staten van Flevoland besloten het buitendijkse waterveiligheidsbeleid te herijken. In dit verband is de implementatiedatum van de zorgtaak van het waterschap voor de kleinere buitendijkse gebieden met drie jaar opgeschort tot 2018. Daarnaast hebben Provinciale Staten de termijn uitgesteld waarbinnen de Knardijk aan de veiligheidsnorm dient te voldoen. Fragment.

Ten eerste: wij willen een schaliegasvrij - en steenkoolgasvrij - en schalieolievrij en - steenkoololievrij Flevoland. En dat wilt u ook. Maar u heeft Artikelen (10.8.2 en 10.9) ingevoegd waar we niet blij mee zijn en waardoor de onconventionele delfstoffen nog steeds door de achterdeur binnen kunnen komen.

In hoofdstuk 10 wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidende:

Titel 10.2 Sturen op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Artikel 10.8 Opsporing en winning onconventionele delfstoffen

1. Een bestemmingsplan bevat geen bestemmingen en regels die ruimtelijke ontwikkelingen

toestaan voor het opsporen en winnen van onconventionele delfstoffen.

2. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid indien de te beschermen provinciale belangen als bedoeld in Bijlage VI zich daartegen niet verzetten.

Artikel 10.9 Procedure ontheffing

1. Een aanvraag tot ontheffing als bedoeld in artikel 10.8, tweede lid, wordt ingediend door

burgemeester en wethouders.

2. Een ontheffing als bedoeld in artikel 10.8, tweede lid, kan uitsluitend worden aangevraagd

voordat het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

3. Op de voorbereiding van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.8, tweede lid, is afdeling 3.4

van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Ontwerp Tweede wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (#1618892).

4. Een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 10.8, tweede lid, bevat in ieder geval:

a. een beschrijving van de bestaande planologische situatie en de ontwikkelingen waarvoor

een ontheffing wordt gevraagd;

b. een beschrijving van de mogelijke gevolgen van de ontheffing voor de provinciale belangen

als bedoeld in Bijlage VI;

c. één of meer kaarten op een schaal van minimaal 1:10.000 dat een duidelijk beeld geeft van

de plaats waarop de ontheffing betrekking heeft.

5. Bij de beoordeling van de aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 10.8, tweede lid,

besluiten gedeputeerde staten gehoord de statencommissie Ruimte & Leefomgeving.

Ten tweede: wij willen dat de termijn, waarbinnen de Knardijk aan de veiligheidsnorm dient te voldoen, niet uitgesteld wordt.

Waarom wij deze zienswijze schrijven:

Geachte Gedeputeerden, wees verstandig, dupeer ons Flevoland niet, verbiedt het boren naar schaliegas, steenkoolgas, schalieolie en steenkoololie volledig! Artikel 10.8 Opsporing en winning onconventionele delfstoffen: schrap Art. 10.8.2 en schrap het gehele Artikel 10.9 (Procedure ontheffing). En schrap alles wat er verder nog betrekking op heeft. Er zijn talrijke alternatieven die niet schadelijk zijn zoals zonne-energie.

Hoogachtend,

Miep Bos, webmaster van http://www.wolmanzouten.nl/schaliegasnee.html ook namens een groot aantal bezorgde Flevolandse burgers.

Lelystad

Bijlagen

Bijlage 1……handtekeningenlijsten

Bijlage 2. Schaliegas: de problemen zie Mother Jones, Almost 3 billion gallons of oil industry wastewater have been illegally dumped into central California aquifers that supply drinking water and farming irrigation, according to state documents obtained by the Center for Biological Diversity. The wastewater entered the aquifers through at least nine injection disposal wells used by the oil industry to dispose of waste contaminated with fracking fluids and other pollutants. The documents also reveal that Central Valley Water Board testing found high levels of arsenic, thallium and nitrates — contaminants sometimes found in oil industry wastewater — in water-supply wells near these waste-disposal operations . That's from the Center for Biological Diversity. Hat tip DeSmogBlog . http://www.motherjones.com/tom-philpott/2014/10/they-fracked-califronias-most-productive-and-drought-stricken-ag-region-you-won Zie www.schaliegas.nl En zie: http://brokenground.ca/ Fragment:

About three years ago, I started losing my hair. And we found out afterward that many women in our neighbourhood, and young girls as well, were losing their hair.

07 oktober 2014, Milieudefensie: Geen boringen schaliegas tot 2016 na duizenden kritische reacties. https://milieudefensie.nl/schaliegas/nieuws/geen-boringen-schaliegas-tot-2016-na-duizenden-kritische-reacties https://milieudefensie.nl/schaliegas/petitie

Bijlage 3. Milieudefensie: De risicos van schaliegas en steenkoolgas

2 juni 2013 – Factsheet met een overzicht van de laatste wetenschappelijke studies naar de gevolgen en risico's van de winning van schaliegas en steenkoolgas, inclusief praktijkervaringen uit de Verenigde Staten en Australië. Daarnaast in dit document speciale aandacht voor de situatie in Nederland en Europa.

PDF document iconfactsheet-schaliegas.pdf — PDF document, 196 kB (201463 bytes) https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/de-risicos-van-schaliegas-en-steenkoolgas/view

Milieudefensie: De risicos van schaliegas en steenkoolgas Update van bovenstaand factsheet.

07 oktober 2014, Milieudefensie: Geen boringen schaliegas tot 2016 na duizenden kritische reacties.

Ga naar de handtekeningenlijst (Pdf).

Zie ook schalievrij.nl van de Stichting Schaliegasvrij.


Schaliegas

Waarom zou iemand schaliegas uit de aardkorst willen persen?

Waarom dat laatste beetje fossiele brandstof, dat in de loop van miljoenen jaren is ontstaan, in 8 tot 10 jaar opmaken?

Wie haalt het in zijn hoofd om miljoenen jaren  oude bodemschatten met chemicaliën te injecteren en vervolgens te verbranden?

Hoe kan het dat we nog steeds niet in de gaten hebben dat parasiteren geen toekomst heeft, en dat we maar niet willen snappen dat alleen in symbiose, in vruchtbare samenwerking, deze aarde op de lange duur een gastvrije woonomgeving zal zijn?

Er zijn er die ons willen doen geloven dat schaliegaswinning veilig en verantwoord zal kunnen plaatsvinden. Ze stellen dat schaliegas een brug kan vormen naar een duurzame samenleving.

Met andere woorden: we zitten in de woestijn, drinken het laatste beetje water op en we gaan zitten wachten tot er iemand komt die ons misschien wel gaat vertellen dat er nog meer water in de grond zit.

In plaats van zelf onderweg te gaan naar de oase, komen we om van de dorst.

Een vitale samenleving gaat actief op zoek naar mogelijkheden om te overleven.

En wat heeft de mens, in de korte tijd dat hij hier op deze aarde rondloopt, al prachtige uitvindingen gedaan. En wat zijn we met de kop tegen de muur gelopen sinds we dat niet meer doen, sinds we niet meer onze geestkracht gebruiken, maar, lui geworden, alles wat ons lief en dierbaar is opofferen aan zogenaamde welvaart.

Echt, er is maar een antwoord en dat is hernieuwbare energie. Energie die altijd aanwezig, altijd beschikbaar is.

Die niets kost en volop voorradig is, maar die wel de mensheid redt.

Hartelijke groeten:

Aucke van der Werff

Burgemeester Noordoostpolder

Alles van http://www.noordoostpolder.nl/Configuratie/Aucke_van_der_Werff/Schaliegas Laatst gewijzigd: 30 september 2014

 

 

email: info@wolmanzouten.nl

      disclaimer