Wolmanzouten

De houten gevels in het Sidhadorp

 
buttonStart
buttonNieuws
buttonSidhadorp
ButtonSwhll
buttonPers
buttonlinks
 
 

Mijn andere websites:

buttonGentechvrij
MiepBos
 
 

 

Inleiding:

Ik woon in Lelystad in een buurt die we zelf het Sidhadorp noemen. Een groot deel van de woningen zijn houtskelet woningen waarvan de gevels bekleed zijn met geïmpregneerd (gewolmaniseerd) hout. In een van deze woningen woon ik dus.

Er zijn zowel koopwoningen alsook huurwoningen, deze laatste worden verhuurd door Stichting Woningbouw Harmonisch Leven. De woningen zijn gebouwd door Heilijgers Bouw BV.

De laatste jaren is ons duidelijk geworden hoe giftig en gevaarlijk deze houten gevels eigenlijk zijn. Aanraking is uit den boze, en door de regen is een en ander in de bodem terecht gekomen waardoor deze ook zwaar vervuild is.

Door waarschijnlijk financiële belangen, is zowel door de Stichting Woningbouw Harmonisch Leven als de overheid het probleem gebagatelliseerd, en eventuele acties zoals verwijdering van dit hout zijn op de lange baan geschoven.

Vanuit de bewoners (zowel huurders als kopers) is het initiatief gekomen om zelf acties te gaan ondernemen. Een daarvan was het oprichten van SWS; Steunpunt Wolmanzouten Sidhadorp.

Verder is besloten om, een hogere veiligheidskundige uit Sint Oedenrode, die al jaren strijd voert tegen wolmanzouten, in te schakelen als expert op dit gebied. We zijn hem zeer dankbaar dat hij ons wil ondersteunen met zijn kennis en ervaring. Heel wat informatie op deze site is ook van hem afkomstig.

Wat hebben we gedaan en tot nu toe bereikt:

 • Het eerste aandachtsgebied was de bewoners duidelijk te maken dat we met zwaar giftig spul te maken hebben. En aanraking met blote handen al gevaarlijk is. Deze voorlichting /preventie taak hebben we via huis aan huis blaadjes en bijeenkomsten verzorgd. De stedelijke pers heeft hier ook direct op ingehaakt met een 5 tal artikelen. Verder zijn de hogere veiligheidsdeskundige en Tom van de Wal ook een tweetal lezingen komen geven.
 • Ook de Woningstichting is wakker geworden en heeft een onderzoek door TNO laten uitvoeren. En de huurders gewaarschuwd voor het onbeschermd bewerken van dit hout. Gebruik van hoge drukspuiten is helemaal gevaarlijk
 • Op 3-3-2005 hebben we eindelijk te horen gekregen dat de gemeente Lelystad heeft toegezegd dat brandweer van Lelystad een verslag laat maken van de potentiële risico's bij een brand aan de gevel en wat zij er aan denken te doen.
  Mocht zo'n gevel in de brand vliegen dan kun je maar beter maken dat je weg komt, zowel de rook, als as is dan zeer zwaar vergiftigd met arseen. Daar is een asbestprobleem niets bij.
  We zijn benieuwd of de gemeente en brandweer nu eindelijk een calamiteitenplan maken voor als er een grote brand uitbreekt. Hier zijn niet alleen wij maar ook de brandweerlieden zelf bij gebaat.

We zijn nu bezig met het maken van een stappenplan dat er uiteindelijk toe moet leiden dat het giftige hout vervangen en de bodem gesaneerd wordt. Dit kost even tijd, veel overleg met juristen, om te bepalen hoe we dit het beste kunnen oppakken. In die tussentijd (plm 8 weken) hebben we afgesproken geen publiciteit te zoeken. Dus even een radiostilte.

 

Nieuws:

13-01-2005 Sidhadorp bang voor 'gifgevels'
Artikel in de Stentor (Dagblad Flevoland) over onze gewolmaniseerde houten buitengevels. Gevolgd door een tegenartikel waar ik het totaal niet mee eens ben op 15-01-2005 Hout vervuilt beetje de bodem

17-01-2005 Wederom een artikel in de Stentor nu met een reactie van de gemeente Lelystad. Citaat:
-De zegsman van de gemeente vindt een vergelijking met de schadelijke stof asbest op zijn plaats. Die stof gold halverwege de vorige eeuw als goedkoop wondermiddel bij nieuwbouwhuizen. Totdat deskundigen doorkregen dat het inademen van asbestdeeltjes de gezondheid ernstige schade kan toebrengen. 'Hierbij geldt een beetje hetzelfde, maar dat blijft wijsheid achteraf.'- (bron De Stentor)

19-01-2005 Bewoners verontrust over giffen Sidhadorp, Krant van Flevoland
Discussie over kankerverwekkende stoffen Sidhadorp laait op.

Donderdag 20-01-2005 zijn er twee lezingen gehouden door deskundigen en Tom van der Wal over wolmanzouten in het Sidhadorp.

Op de achtergrond het giftige hout.

 

 

 

Tom v.d. Wal

Bewoners van het Sidhadorp

Zie de krantenknipsels:

22-01-2005 Sidhadorp wil af van gifgevels Maar wie zal dat betalen?
En artikel: Meditatie, frustratie en sluipmoordenaars in Sidhadorp

25-01-2005 Vechten tegen gifgevels
Sidhadorp voert kalme actie in harmonie 'Anders worden we zelf giftig'

27-01-2005 Open brief Steunpunt Wolmanzouten Sidhadorp (SWS)


Akties die we uitgezet hebben:

26-01-2005 Brief aan Heilijgers (de bouwonderneming) voor een uitnodiging voor een afstemmend gesprek.

01-02-3005 De reactie van Heilijgers Bouw bv (BAM Groep nv)

.
Zie ook www.biomassa.polie.nl en de SDK .


Maart 2005, onderzoek Vusse Milieuadvies (pdf)

Een ongedateerd onderzoek van Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu en Vusse Milieuadvies zonder adres met als titel: Beoordeling onderzoek gezondheidseffecten gewolmaniseerd hout. Dit onderzoek is verricht in opdracht van Stichting Woningbouw Harmonisch Leven.

Het is te merken, dat het eerste deelonderzoek van een deskundige in opdracht van 109 bewoners betreffende ons Sidhadorp en de gewolmaniseerde gevels niet is geraadpleegd, daardoor wordt o.a. de samenstelling van de wolmanzouten niet goed vermeld.

Een van de aanbevelingen:

"Het is nodig om de omvang van de nu geconstateerde bodemverontreiniging in kaart te brengen, en maatregelen te treffen om verdere verontreiniging tegen te gaan. Dat kan door afdekken of verwijderen van het behandelde hout."

Mijn opmerking: Hoe moet je dat afdekken? Als je het gaat verven, moet je het toch eerst schoonspuiten, en dat mag niet!

Eén van de conclusies:

Er is mogelijk ook sprake van een verontreiniging van grondwater, gezien de
concentraties zware metalen die aangetroffen zijn in het pompwater.

Mijn opmerking: En daar ben ik het mee eens. Waar kunnen anders die zware metalen gebleven zijn, die niet afbreken? Die kunnen niet na 30 cm verdwenen zijn.
·

17-03-2005 Conclusies Harmonisch Leven op rapport Vusse Milieuadvies

In Verlichte Berichte, guuskrant nr 626, staat een ingezonden stuk van Harmonisch Leven met de conclusies die ze trekken uit het second opinion onderzoek Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu, en Vusse Milieuadvies. Mijn commentaar heb ik direct achter betreffend artikel geplaatst.

04-07-2005 Dossier bodemvervuiling Sidhadorp (Waterwijk) Lelystad van de Provincie Flevoland

Een jaar geleden al aanwijzing van Provincie Flevoland aan de St Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad.
Naar nu pas blijkt is reeds op 17-06-2004 een aanwijzing door de Provincie Flevoland gegeven.

Aanwijzing:
Op grond van artikel 27 lid 2 van de Wet bodembescherming geven wij de SWHLL de volgende aanwijzing:

 1. Binnen 6 maanden aan te geven wanneer en welke concrete maatregelen zijn en/of worden getroffen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
 2. Binnen 6 maanden aan te geven wanneer en welke maatregelen worden getroffen om de bodemverontreining (grond en grondwater) weg te nemen, uitgaande van volledige verwijdering van alle verontreiniging (tot aan streefwaarde/gebiedseigen bodemkwaliteit);
 3. Binnen 12 maanden een aanvang te maken met de onder 2 en 3 bedoelde maatregelen;
 4. Binnen 6 maanden na afloop van de uitgevoerde maatregelen ons een evaluatieverslag te doen toekomen wat voldoet aan de vereisten van onze Provinciële Milieuverordening (PMV, betreffende deel als bijlage toegevoegd).

Indien de SWHLL de aanwijzing niet of niet tijdig opvolgt dan zullen wij bestuursrechterlijk handhaving en/of inzet van het bevelsinstrumentarium van de Wet bodembescherming in overweging nemen.

Verdere ontwikkelingen kunt u volgen onder de button Nieuws en in:

Inhoudsopgave dossier Provincie Flevoland mbt bodemvervuiling Sidhadorpv>>

29 augustus 2008. Wat uiteindelijk het resultaat is geweest van al onze inspanningen kunt u hier lezen.


Off topic: Over de Mexicaanse griep zie hier.

 

email: info@wolmanzouten.nl

      disclaimer